Združenje zasebnih vrtcev Slovenije

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je tudi naš vrtec eden ustanovnih članov Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, ki se bo še naprej borilo za pravico staršev do proste izbire vrtca.

V nadaljevanju skupna izjava ZZVS:

IZJAVA O PREDLAGANIH SPREMEMBAH ZAKONA O VRTCIH
V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije presenečeno ugotavljamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja spremembo Zakona o vrtcih (ZVrt-G) po skrajšanem postopku, o nameri spremembe pa ni obvestilo vrtcev. Sprašujemo se zakaj zasebni vrtci o tem nismo bili obveščeni in zakaj predlog spremembe po skrajšanem postopku, saj pogojev za skrajšani postopek novela ne izpolnjuje.

Opozarjamo, da s predlaganimi spremembami zakona otroci in starši izgubljajo že pridobljene pravico, to je pravico do izbire vrtca. Predlagano financiranje zasebnih vrtcev namreč ogroža obstoj in delovanje zasebnih vrtcev v prihodnje, kar pomeni izgubo številnih kakovostnih vrtcev, zmanjševanje konkurence med vrtci na trgu in posledično nižanje kvalitete predšolske vzgoje na celotnem področju Republike Slovenije.

Ministrstvo opravičuje spremembe zakona s skrbjo za javne finance, saj trdijo, da bo zmanjšanje financiranja zasebnih vrtcev pomenilo prihranek v občinskih proračunih. S tem se ne strinjamo, saj so otroci, vključeni v zasebne vrtce v primerjavi z otroki, ki so vključeni v javne diskriminirani, saj občine že zdaj krijejo 15% nižji delež stroškov predšolske vzgoje, ostalo krijejo starši, ki so takšen vrtec izbrali, tako starši pravzaprav financirajo občine. Otrok, ki obiskuje zasebni vrtec, je za občino cenejši kot otrok, ki obiskuje javni vrtec. Iz tega je moč sklepati, da bodo občine ob zmanjševanju zasebnih vrtcev plačevale za oskrbo predšolskih otrok več kot do sedaj.

Najpomembnejši pa je vsekakor socialni vidik vpliva predlaganih sprememb. Starši imajo pravico in možnost izbrati vrtec za svojega otroka. Predlagana sprememba bo tako najbolj vplivala na najbolj ranljive skupine, ki si predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih ne bodo mogli več privoščiti. To bo ostal privilegij le peščice, kar pa ni cilj zasebnih vrtcev, ki smo predani zagotavljanju kvalitetne predšolske vzgoje, kljub številnim birokratskim zapletom, ki se jih lotevamo na poti ustanavljanja in delovanja. Naša skrb so predvsem otroci in prosta izbira staršev, ki za svoje otroke želijo le najboljše in imajo od tega tudi pravico. S spremembami zakona o vrtcih te izbire ne bodo imeli več.

Zasebni vrtci smo v času gospodarske krize močno pripomogli k vzdržnemu stanju predšolske vzgoje na področju Republike Slovenije. Investicij v predšolsko vzgojo v javnem sektorju praktično ni bilo, za manjkajoče potrebe smo poskrbeli zasebni vrtci. V času krize je bil to najbolj ekonomičen poslovni model. Sprašujemo se, zakaj sedaj, ko krize ni več in občine ne varčujejo, ukiniti sistem, ki je dobro funkcioniral v času najbolj okrnjenih proračunov?

Zanemarljiv ni niti vpliv na gospodarstvo, saj zasebni vrtci zaposlujemo več kot 600 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki bodo ob ogroženem poslovanju zasebnih vrtcev ostali brez dela in tako spet strošek države.

Žal smo dobili občutek, da želi država onemogočiti delovanje zasebnikov na področju javnih storitev, čeprav zasebniki predstavljamo konkurenco na trgu, ki je za dvigovanje storilnosti in kvalitete izjemno pomembna.

Če želimo stabilno mrežo vrtcev in upoštevajoč ustavno odločbo iz leta 2001, ki določa ustrezno sofinanciranje zasebnih vrtcev na tak način, da so staršem dosegljivi, moramo poskrbeti, da bodo na voljo kapacitete tako v javnih kot v zasebnih vrtcih. Občine imajo pri tem dovolj vzvodov, da lahko planirajo kapacitete glede na demografske značilnosti, upoštevajoč tudi dinamiko razvoja zasebnih vrtcev, staršem pa naj se prepusti izbira kdo naj vzgaja njihovega otroka.

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije

Taja Steblovnik, predsednica